06aug

Målbar utvikling av bærekrafts mål

Implementering av forbedringstiltak for FN’s 17 bærekrafts mål kan være en utfordrende oppgave for bedrifter. En målrettet og strukturert tilnærming kan bidra til å sikre målbar utvikling og kontinuerlig forbedring. Her er en plan for 3, 6, 9 og 12 måneder:

3 måneder:

Kartlegging av nåværende praksis: Gjennomfør en grundig analyse av virksomheten for å identifisere områder som påvirker bærekraft og SDGs. Sett opp en liste over prioriterte bærekrafts mål som bedriften ønsker å jobbe mot.

Utvikling av mål og indikatorer: Definer konkrete og målbare mål for hvert prioriterte bærekrafts mål. Identifiser indikatorer som vil bli brukt til å overvåke fremgangen mot disse målene.

Utvikling av handlingsplan: Lag en handlingsplan som tydelig angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de definerte bærekrafts målene for neste 3 måneder. Del opp planen i delmål og sett ansvarlige for hvert tiltak.

Engasjement og motivasjon: Involver ansatte, ledelse, kunder, leverandører og andre interessenter i diskusjoner om bærekraft og viktigheten av SDGs. Skap bevissthet og forpliktelse til å støtte bærekraftige praksiser.

Implementering av tiltak: Start implementeringen av de identifiserte forbedringstiltakene. Ha regelmessige møter og oppfølgingssesjoner for å sikre at fremdrift og måloppnåelse blir fulgt opp og implementert.

Rapportering og kommunikasjon: Begynn å rapportere fremgangen mot bærekrafts målene internt og eksternt. Kommuniser virksomhetens innsats og resultater knyttet til bærekraft for å styrke tillit og engasjement. Belønn og berøm innsats og resultater og skap eierskap.

6 måneder:

Utvikling av handlingsplan: Lag en handlingsplan som tydelig angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de definerte bærekraftsmålene for neste 6 måneder. Del opp planen i delmål og sett ansvarlige for hvert tiltak.

Implementering av tiltak: Start implementeringen av de identifiserte forbedringstiltakene. Ha regelmessige møter og oppfølgingssesjoner for å sikre at fremdrift og måloppnåelse blir blir fulgt opp og implementert.

Rapportering og kommunikasjon: Begynn å rapportere fremgangen mot bærekraftsmålene internt og eksternt. Kommuniser virksomhetens innsats og resultater knyttet til bærekraft for å styrke tillit og engasjement. Belønn og berøm innsats og resultater og skap eierskap.

9 måneder:

Evaluering av resultater: Gjennomfør en grundig evaluering av resultatene av implementerte tiltak. Vurder hva som har fungert bra og hva som kan forbedres. Juster eventuelt målene, tiltakene, trenings mengde. Ansvaret deles av flere eller andre medarbeidere for å skape større eierskap til forbedringsprosessen.

Tilpasning av tiltak: Basert på evalueringen, tilpass handlingsplanen og gjør eventuelle nødvendige endringer i tiltakene for å forbedre effektiviteten og oppnå bedre resultater.

Styrking av partnerskap: Bygg sterke partnerskap med andre organisasjoner og bedrifter som deler lignende bærekrafts mål. Samarbeid om prosjekter og initiativer som kan styrke virksomhetens påvirkning. I vår plattform har vi etablert ulike samhandlings-forum basert på ulike Bærekrafts mål der du og din bedrift kan møte andre selskaper som jobber med de samme målene som dere. Kunnskapsdeling og beste praksis satt i system.

12 måneder:

Konsolidering og ekspansjon: Bygg videre på det som har fungert godt og utvid arbeidet med å inkludere flere SDGs. Fortsett å integrere bærekraft i virksomhetens strategi og kultur.

Feiring av fremgang: Feir de oppnådde resultatene og anerkjenn innsatsen til alle ansatte og interessenter som har bidratt til bærekrafts målene.

Kontinuerlig forbedring: Forplikt deg til kontinuerlig forbedring og bærekraftige praksiser på lang sikt. Sett opp en plan for å fortsette å jobbe mot SDGs i fremtiden.

Oppsummert:

Viktigst av alt, hold kontinuerlig fokus på engasjement, motivasjon og ledelse gjennom hele prosessen. Bærekraft er en reise, og kontinuerlig forbedring med konkret støtte, måling og oppmuntring er nøkkelen til å oppnå suksess med implementeringen av FN’s 17 bærekrafts mål.

Improve Startups AS er etablert for å sikre vekst for Startups og Scaleups.

Vi har utviklet en digital plattform som der vi har etablert ulike forum for ledere og nøkkelpersonell for å jobbe systematisk med utvikling av bærekrafts mål.

Gründeren bak selskapet har i 30 år utviklet et Performance Management system som sikrer vekst. Vi har utviklet en «Bærekrafts mål-Profil» der selskaper kan definere en utviklingsplan fordelt på 3-12 måneder. I tillegg har vi implementert FN`s foreslåtte tiltak (169) i løsningen. Dette forenkler forbedringsprosessen betraktelig!

Les mer her: https://improvestartups.com/service/digital-utvikling-av-baerekraftsmal/

Ta gjerne kontakt så kan vi diskutere dine behov.

Mail: ronny@improvestartups.no

Web: https://improvestartups.com/

05aug

Sikring av lederutvikling i et Scaleup er kritisk for bærekraftig vekst og suksess. Når bedriften vokser raskt, må lederne være godt forberedt på å møte de utfordringene som følger med ekspansjonen. Her er noen tiltak for å sikre lederutvikling i et Scaleup:

  1. Identifisere lederpotensial: Identifiser tidlig ansatte med potensial til å bli fremtidige ledere. Vurder ikke bare faglige ferdigheter, men også lederegenskaper som motivasjon, kommunikasjon, teamarbeid og problemløsning. En utfordring vi ofte ser er at gründer og ideskaperen blir for lenge øverste leder i selskapet. Slipp andre til før det er for sent.

 

  1. Utviklingsplaner: Lag individuelle utviklingsplaner for dagens og potensielle nye ledere, tilpasset deres unike styrker og utviklingsområder. Disse planene bør inkludere trening og kurs i lederrollen, workshops, mentoring, og andre læringsmuligheter. Noen er gode på å sikre økonomisk styring, andre er gode på utvikling av team, andre er gode på salg og markedsføring. Sist men ikke minst viktig, hvor gode er dere til å spille hverandre gode og respektere ulikhet?

 

  1. Mentorprogrammer: Etablér mentorprogrammer hvor erfarne ledere gir veiledning og rådgivning til yngre talenter. Dette bidrar til kunnskapsoverføring, økt engasjement, og skaper sterke bånd mellom ansatte. Vi har en rekke mentorer i vår plattform som kan støtte deg i den videre skaleringsprosessen.

 

  1. Lederutviklingsprogrammer: Invester i spesialiserte lederutviklingsprogrammer som fokuserer på ledelsesmessige ferdigheter som strategisk tenkning, beslutningstaking, konflikthåndtering og teamledelse, tilpasset din virksomhet og konkurransesituasjon.

 

  1. Ekstern trening og sertifiseringer: Oppmuntre ledere til å delta på eksterne treningsprogrammer og oppnå relevante sertifiseringer innenfor deres felt. Dette utvider deres kompetansebase og gir dem tilgang til beste praksis fra bransjen.

 

  1. Cross-funksjonell opplæring: Gi lederne muligheten til å jobbe på tvers av avdelinger, selv om dere kanskje bare er 8-15 ansatte og la de få innsikt i ulike aspekter av virksomheten. Dette gir en helhetlig forståelse av virksomheten og fremmer samarbeid.

 

  1. Feedback og evaluering: Gjennomfør jevnlige evalueringer og tilbakemeldingssamtaler med lederne for å identifisere styrker og forbedringsområder. Bruk tilbakemeldingen til å tilpasse utviklingsplaner og treningstiltak. Vårt Performance management system sikrer en målbar utviklingsprosess!

 

  1. Ledergruppemøter: Organiser jevnlige ledergruppemøter hvor ledere kan dele erfaringer, diskutere utfordringer og samarbeide om strategiske initiativer. Dette fremmer en felles forståelse av virksomhetens mål og retning. Vår digitale plattform har bl.a. Gründer-Forum og Leder-Forum der ledere og gründere møter andre ledere og gründere for relasjonsbygging og kompetanseutvikling.

 

  1. Støttende ledelseskultur: Skap en støttende og inkluderende ledelseskultur hvor lederne oppmuntrer til åpen kommunikasjon, dele kunnskap og tilby hjelp til hverandre.

 

  1. Tilrettelegg for personlig utvikling: Oppmuntre lederne til å forfølge sine personlige karrieremål og interesser. Dette kan bidra til å opprettholde motivasjon og engasjement.

 

Husk at lederutvikling er en pågående prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet og investering. Ved å investere tid og ressurser i å utvikle talentfulle ledere, vil Scaleupen kunne styrke organisasjonen din slik at du sikrer langsiktig suksess til glede for deg og dere som gründere, eiere og styre.

 

Improve Startups AS er etablert for å sikre vekst for Startups og Scaleups. Vi har utviklet en digital plattform som gir dere tilgang til kapital og kompetanse. Gründeren bak selskapet har i 30 år utviklet et Performance Management system som sikrer vekst.

Ta gjerne kontakt så kan vi diskutere dine behov.

Mail: ronny@improvestartups.no

Web: https://improvestartups.com/

02feb

Kjære arbeidsgiver.

Aldri før har det vært mer krevende å beholde medarbeidere.

Aldri før har kampen om de kloke hodene – med de gode holdningene – vært større – enn i dag!

For å opprettholde samt øke din konkurranseevne er det viktig med begge deler.

Sikre at dagens medarbeidere får tilstrekkelig støtte, tilbakemelding og oppmuntring i fht. dagens og morgendagens krav til å prestere.

Ledelse handler i stor grad om å skape positive resultater gjennom motiverte og kompetente medarbeidere som jobber i en effektiv organisasjon og som evner å skape tilfredse og lojale kunder.

Da tjener selskaper penger.

I den rekkefølgen.

Da er dere blant vinnerne i markedet og som ligger på topp i kunde målinger og på Great Place to Work; arbeidslivets Grammy Awards!

Der samhandlings kulturen bygger på verdibasert samhandling og med visjonen som ledestjerne.

Der menneskene drives av begeistring og god stemning og som gjør at selskapet blir et trekkplaster for nye talenter.

Ved utgangen av året og ved inngangen til et nytt år stiller mange seg spørsmålet om hvor vi finner de beste kandidatene.

Vi hadde senest i dag dette spørsmålet.

Det er faktisk ingen tilfeldighet og heller ingen hvilepute at fordi dere er kjent for å ha vært gode – at dere faktisk er gode i morgen.

Det er faktisk hele opplevelsen som de beste kandidatene vurderer dere ut i fra som avgjør om første- og siste inntrykket er så profesjonelt at faktisk kandidaten har lyst til å komme tilbake til 2. intervju.

Inntrykkene setter seg fra hvordan dere fremstår i mediene, hvordan dere fremstår på web, hvordan dere omtaler medarbeidere og kunder til hvordan dere imøtekommer talentene under hele intervju prosessen.

Husk at det er et like viktig valg for kandidaten å velge riktig arbeidsgiver — som at dere velger riktig kandidat.

For deg så handler det om å presentere ektheten i selskapet der du får frem “hvorfor skal kandidaten velge dere”.

Det kan være så enkelt som at du gjør et godt førsteinntrykk fordi du fikk kandidaten til å føle seg velkommen, respektert og anerkjent.

At du faktisk har tatt deg tid til å ha forberedt en god firmapresentasjon til å utdele et “Rekrutterings-Dokument” som forklarer mer om hvordan det er å jobbe hos dere.

Eller er du blant de som tar intervjuet “som det kommer” og der du bommer på å skape et godt førsteinntrykk. Kanskje du kjenner deg igjen og kanskje du har erfart at faktisk kandidaten ikke valgte å gå videre pga. nettopp dette. Uansett; vi lærer av våre feil.

Etter over 20 år med rekruttering har vi sett forskjellen på de som er kandidat orienterte og de som ikke er det.

Å vinne kandidater er ingen tilfeldighet eller quick fix – det er kvalitet i alle ledd og det handler om å behandle kandidater som kunder.

Uten kunder kan vi legge ned.

Uten gode medarbeidere kan vi gjøre det samme.

De er ikke avhengig av deg i det lange løp – men du som arbeidsgiver er avhengig av han eller henne.

Foruten gode medarbeidere får du ikke fornøyde og lojale kunder.

I det lange løp er det dette det handler om.

01feb

Her kommer en liten historie til ettertanke?

En velkjent taler startet en av sine seminarer med å holde opp en 100 kroner seddel.

Med 200 tilhørere i salen spurte han: Hvem vil ha denne seddelen?

Flere rakk opp hånden. Og han fortsatte: Jeg vil gi denne seddelen til en, men først vil jeg gjøre noe med den. Han krøllet seddelen sammen til en kule.

Så spurte han: er det fremdeles noen som vil ha den? Og flere rakk hånden i været igjen.

Så tok han seddelen, la den på gulvet og tråkket den ned i det skitne gulvet.

Seddelen var nå både skrukkete og skitten. “er det fremdeles noen som vil ha den” spurte han, og flere hender i salen gikk i været.

Mine gode venner, sa taleren, i dag har dere lært en verdifull lekse.

Uansett hva jeg gjør med denne seddelen, er det noen som vil ha den.

Det er fordi dere vet at verdien av den er uforandret selv om den er både skitten og skrukkete.

Mange ganger i våre liv, blir vi “krøllet sammen” eller tråkket ned i skitten, på grunn av avgjørelser som blir tatt og omstendigheter som dukker opp. Vi føler oss kanskje verdiløse.

Men uansett hva som hender, vil du aldri miste din verdi!

Du er spesiell, glem aldri det!!

La aldri gårsdagens skuffelser overskygge morgendagens drømmer.”

25jan

Hvorfor plus-samtaler?

I de senere årene har stadig flere organisasjoner innført plus-samtaler som en integrert del av sitt ledelsessystem. Foruten å være et sentralt hjelpemiddel når det gjelder karriereplanlegging og personalutvikling, kan disse samtalene være svært nyttige for planleggingen av tilgang og avgang på arbeidskraft.

Definisjon:

Vi kan definere plus-samtaler som;

”Systematiske, vel forberedte, periodiske samtaler mellom overordnet og underordnet, hvor det skal tas sikte på utveksling av informasjon som kan anvendes til planlegging og utvikling både på individnivået og på organisasjonsplanet”.

FORMÅL

Hensikten med plus-samtalen er dels å skape et grunnlag for personalplanlegging og karriereplanlegging, og dels å få til et godt grunnlag for personalutvikling. I tillegg er noe av formålet å få til en bedre kommunikasjon mellom leder og underordnede som kan bidra til økt gjensidig forståelse.

Samtalene bør brukes på en slik måte at medarbeideren får tilbakemelding på sin arbeidsinnsats og adferd i organisasjonen, og samtidig slik at lederen også får en tilbakemelding på sin lederstil og adferd fra sine medarbeidere.

Vi merker oss her at de daglige samtalene ikke er det samme som plus-samtaler.

I mange organisasjoner har innføring av plus-samtaler blitt møtt med nettopp argumentet om at “vi snakker jo sammen daglig, så hva er vitsen med å holde egne plus-samtaler?”

Men det er naturligvis stor forskjell på den løpende kommunikasjonen og planmessige, vel forberedte samtaler som en formalisert del av bedriftens personalledelse. Dessuten er det slik at ledere snakker mye med noen og lite med andre i det daglige.

Plus-samtaler skal derfor også sikre en større grad av likebehandling mellom medarbeidere ved at alle har den samme muligheten til å gjennomføre en plus-samtale.

Det er videre verd å merke seg at bedriftene legger vekt på å avklare hvordan arbeidsforholdene i bedriften er, og ikke minst at enhver plus-samtaler skal resultere i en konkret handlingsplan.

GRUNNLEGGENDE KRAV

Selv om plus-samtaler praktiseres på høyst forskjellig vis i arbeidslivet, eksisterer det noen grunnprinsipper som bør følges   dersom samtalene skal gi en betydelig positiv effekt for organisasjonen.

Obligatoriske:

For det første bør plus-samtaler være obligatoriske for samtlige ledere og medarbeidere.

I mange bedrifter der de er innført som frivillige tiltak, har det vært en tendens til at de ikke er blitt tatt alvorlig, og forsøkene har ofte løpt ut i sanden.

Praktiseres helt til topps:

For det andre bør samtalene praktiseres helt til topps i organisasjonen, slik at også ledere på høyt nivå

innkalles til plus-samtale med topplederen. Det er et klassisk argument at topplederen ikke har tid til å gjennomføre plus-samtaler, men et vektig motargument er at disse lederne utgjør en så viktig ressurs at plus-samtaler blir ekstra viktig på dette nivået.

Gjennomføring og anvendelse:

For det tredje bør organisasjonen utforme et system for forberedelse, gjennomføring og anvendelse av plus-samtalene som sikrer en viss standardisering. Dette er særlig viktig i forhold til planleggingsformål, fordi det på et slikt grunnlag kan skapes et standardisert datagrunnlag.

Opplæring i bruk:

For det fjerde bør alle ledere, og ideelt sett alle andre medarbeidere også, gjennomgå opplæring i gjennomføring og etterbruk av samtalene. En ser ofte en tendens til at mennesker vurderer seg selv som meget kompetente til å kommunisere med andre, selv når dette ikke er tilfellet.

Et felles opplæringsprogram bidrar dessuten til å sikre at samtalene gjennomføres etter organisasjonens intensjoner, samtidig som de kan framskaffe et likeartet datagrunnlag.

Improve Performance & Training Systems

Improve er vår digitale plattform for å planlegge, gjennomføre, måle og følge opp utviklingstiltak i en bedrift, deriblant medarbeidersamtale/plus-samtale. Det gjør prosessen enklere og mer kraftfull fordi dens evne til å systematisere hele prosessen, ikke bare den enkelte samtalen. Den skaper sterkere involvering og forankring i hverdagen. Og – den visualiserer en målbar utviklingsprosess for de involverte.

Systemet er fleksibelt slik at alle bedrifter som tar i bruk systemet kan utvikle og bygge inn elementer de vil ivareta. Vi bistår selvfølgelig med hele prosessen og sikrer at den blir styrt og implementert riktig.

Vi kan også presentere hvordan vi tenker gjennomføring av PLUS-Samtaler ovenfor din bedrift.

Ta kontakt!

22jan

Å bli permittert kan oppfattes som et sjokk for de fleste av oss.

Korona viruset tar verden med storm – også for oss her hjemme i Norge.

Hvordan kan du best mulig være forberedt på det uvisse som kan ta flere måneder til et år?

Noen kommer kanskje ikke tilbake til jobben som du hadde fra før fordi arbeidsgiveren slås konkurs som følge av sviktende kunder og inntjening. Hvordan kan du bli best mulig rustet og rigget for den endringen som nå har startet? Her kommer noen råd og tips:

1.    Sikre økonomien

Sørg for at du tar kontakt med NAV og registrer deg som permittert.

Sikre at du tar kontakt med banken og får til en avdragsutsetting alternativt midlertidig lån. Sett opp et privatøkonomisk budsjett med også et worst case scenario og sørg for at alle i familien er inne forstått med den nye situasjonen.

2.    Definer dagens situasjon

Hva kan jeg gjøre med den situasjonen jeg er kommet i?

Hva er kritisk viktig og hvilken plan har jeg for å møte utfordringene?

3.    Definer muligheter

Hvilke muligheter ligger i dagens situasjon? Bør jeg bruke mulighetene til å redefinere min jobb eller livssituasjon?

4.    Definer og kontakt nettverk og relasjoner

Hvilke relasjoner har jeg i fht. jobb og privat?

Hvem kan jeg støtte meg på for å få hjelp, råd og tips eller å knytte nye kontakter?

5.    Definer dine faglige utviklings muligheter og plan for gjennomføring

Hvor ligger min egentlige kjerne kompetanse? Hvem har bruk for denne? Hvordan kan jeg formidle denne? Er min CV oppdatert? Kjenner jeg noen i rekrutteringsbransjen?

6.    Tenk positivt og skap positive handlinger

Kanskje en av de aller viktigste tingene du gjør for deg selv er å tenke positivt, se muligheter og gripe de, oppsøke de, spre ditt budskap til flest mulige som positivt kan påvirke resultatet. Hvordan snakker du til deg selv; husk handlingene dine er ofte et produkt av dine ubevisste tanker; vi blir som vi tenker. Tenker jeg positivt så blir både mitt eget mindset og kroppsspråk positivt; det smitterJ!

7.    Sørg for at du tar vare på deg selv; mentalt, fysisk og sosialt

Som i forrige punkt men i tillegg sørg for at du er i god form og at du oppsøker vår flotte natur mest mulig både alene for å samle tanker og inntrykk men også sammen med dine nære. Samtidig spis sunt og omgås friske venner – dog med noen meters avstandJ

8.    Sørg for at du tar vare på familie og venner

Familien din og dine nære venner er utvilsomt svært viktig i disse tider. Og en latter forlenger livskvaliteten!

9.    Spis sunt og vær i aktivitet

Mange trøstespiser når man ikke har det godt med seg selv og man tyr til alkohol og usunn livsstil. Ta kontroll over tankene og handlingene også herJ!

10.  Del din kunnskap med andre

Tenk deg hvor godt det føles å motta gode råd og tips – ikke sant? Det samme gjelder når du gir gode råd og tips til andre og særlig til de som ser hindringer fremfor muligheter.

15jan

HVA ER MENTAL STYRKE?

Vi vet alle hva det er, enten du kaller det guts, vilje, eller «vinner-skalle». Det er det som kjennetegner «mental tøffhet«.

Spørsmålet er: Hvordan får vi det?

Mesteparten av informasjonen rundt begrepet mental tøffhet er basert på din indre motivasjon.

Motivasjon handler om din indre kraft og styrke som driver deg fremover mot målet. I videste forstand kan mental tøffhet defineres som evnen til å opprettholde fokus og vilje til å fullføre handlingen til tross for vanskeligheter, utfordringer, omveier, forsinkelser på veien mot ditt mål!

Det handler om til syvende og sist om aldri å slutte – punktum!

Roten av mental tøffhet ligger i motivasjon. De som anses å ha en mental styrke har en «indre motor som driver de fremover.»

En studie omtalt i Psychology of Motor Behavior and Sport definerer dette som et ønske om å være selvbestemmende. Folk som er motivert er selv-startere. De er villig til å presse seg selv til randen av det nesten umenneskelige. De trenger oppmuntring til å gi sin beste innsats, og de er gode til å sette mål for seg selv.

Du trenger ikke å være en profesjonell idrettsutøver eller en olympisk mester til å være en vellykket idrettsutøver. Heller ikke trenger du være redd for å kalle deg en vellykket leder selv om du mangler utmerkelser fra Great Place to Work. Du trenger heller ikke å ha et rom fullt av trofeer, eller medaljer fra NM eller VM eller være på forsiden av Aftenposten eller Dagens Næringsliv for den saks skyld, for å kalle deg profesjonell som leder.

Vellykkede idrettsutøvere og forretningsmenn og kvinner som jeg har jobbet med de siste 29 årene er normale mennesker med normale evner.

Men ser vi på dagens Herrelandslag i Håndball så er nok de bedre rustet nå – enn på lenge – mentalt sett inn mot nye kamper:)! Eller.. hva med Marit Bjørgens mentale holdninger – gang på gang en mester uansett…

VINNEROPPSKRIFT

Det som er felles for disse utøverne og forretningsfolkene som lykkes og som har eller opplever suksess er at deres idrett og arbeid er viktig for dem, og de er forpliktet til å være det beste de kan være innenfor rammen av sine begrensninger og muligheter.

De stiller høye, realistiske mål for seg selv og er villig til å betale prisen for det personlig utvikling og mestring krever.

Og det meste av dette er knallhard og målbevisst jobbing.

9 MENTALE FERDIGHETER

Det er ni, spesifikke mentale ferdigheter som bidrar til suksess i idrett og arbeid.

De samme mentale ferdigheter som utøvere bruker for å oppnå suksess i idrett kan brukes til å oppnå suksess på jobben, så vel som i andre områder av livet.

1. Velg og opprettholde en positiv holdning og mental innstilling.

2. Opprettholde et høyt nivå av selv-motivasjon.

3. Sett høye, realistiske mål.

4. Gode relasjonelle ferdigheter.

5. Positiv selvfølelse.

6. Bruker positive mentale bilder / positive mental visualisering.

7. Styrer og regulerer angst i fht. ambisjoner.

8. Styrer og justerer sine følelser effektivt.

9. Styrer og justerer sin konsentrasjon.

De mentalt sterke er ofte best.

15jan

Proaktive selgere – vinner!

I dagens marked MÅ man ha tett kunde dialog for å sikre lojalitet og gjenkjøp. Men det er skremmende få selgere som er proaktive nok i kampen om å beholde og å vinne kunder.

Mer skremmende er at mange av disse ikke selv innser eller innrømmer at ordre-mottaks-dagene er talte og at de selv må gjøre en drastisk endring i deres eget mindset og selverkjennelse før de selv er gått ut på dato.

Det er de mest proaktive selgerne som vinner. Det er disse som jobber systematisk med kunder og relasjoner. Som er synlige og gir oppmerksomhet. Som tenker kreativt selv når markedet stopper.

Etter mer enn 30-år som salgs trener ser jeg ofte at det er en overvekt av selgere om ikke når sine budsjett mål og når jeg spør om hva som er grunnen kommer ofte opp; tøft marked, prispress, færre kunder som tar kontakt. Unnskyldningene er mange og som oftest selvpålagte. Man må bare ville jobbe smartere og hardere.

Oppskriften er innlysende for de gode selgerne; proaktivt salg og møte booking. De setter av faste dager hver uke til møte booking med en klar og presis mal som er såpass innlært at den faller naturlig og kan vinkles avhengig av de svarene du får i den andre enden. Den blir deres ubevisste kompetanse og er deres DNA; innøvd og innlært gjennom mange år til den til slutt blir endel av deres personas.

Du som leser dette små nikker for deg selv, vil jeg tro.. Hm.. kjenner meg igjen der, har hatt mange av disse gjennom tidene, skulle bare hatt flere av disse i disse tider…

Det er også disse vi blir spurt om når vi jobber med rekruttering og selvfølgelig – gode selgere er gull verdt og de vet deres pris.

Når jeg begynte i salg på midten av 80-tallet solgte jeg kopimaskiner og skrivemaskiner. Jeg hadde fast dag sammen med service teknikere kl 07.00 hver mandag kl 07.00 og fikk leads fra de. Deretter kl 08.00 hadde jeg fast ringe dag der jeg booket møter for denne ok de 3 neste ukene. Målet var 20 møter per uke, dvs. 4 møter hver tirsdag, onsdag, torsdag. Etter møtet gikk jeg CANVAS; dvs. banket på dører til kalde leads og etter en kort presentasjon av meg selv spurte jeg om kopimaskinen deres virket som åpnings-pitch… Ja .. tro da det… Kan jeg få komme inn å ta en kikk? Ja.. det kan du vel.. og vips var kontakten skapt og jeg var innenfor døren. Fordelen med dette var at jeg plutselig hadde 50 møter per uke og slo alle salgsrekorder. Hvorfor? Kreativitet + pro-aktivitet. Der lærte jeg det meste om salg og har siden 1988 drevet med salgstrening.

Jeg har lyst til å invitere deg til å få tilgang til en gave-pakke eller en slags verktøy-kasse for salgsledere. En digital plattform som vi har utviklet i 30 år og som gjør det enklere å få selgere til å bli mer proaktive i salg og som gjør det samtidig tilsvarende enklere for deg å Coache og motivere disse slik at dere sammen når de mål som er satt for 2020.

Med Improve vil du som salgsleder kunne få fart på dine selgere og du kan bruke systemet til å Coache og motivere selgere individuelt. Du kan i tillegg legge inn konkrete øvelser dersom du vet hvilke områder i “møte bookings trakta” de ikke får det til.

Er utfordringen at åpnings-pitchen ikke er god nok og hverken oppmerksomhet eller interesse er særlig overbevisende.

Er takling av kundens innvendinger ikke god nok eller skyldes det i avslutningen eller i selgerens egne holdninger og motivasjon.

Uansett grunn og forbedringsområde så kan du bruke Improve til å få en individuell utviklingsplan per selger der fokusområder (Salgs KPI`er) blir definert, mål fastsettes i 1-3-6-9-12 måneders milepæler og med delmål innenfor hver milepæl, konkrete målbare treningsøvelser legges inne i treningsbiblioteket og aktiviteter settes i gang gjennom påminnelser per sms og epost.

Prestasjonsmåling blir visualisert i ulike Dashboard og analysert i Scorecards der du også kan sammenligne med Benchmark (ønsket nivå) samt mot andre selgeres prestasjoner for å finne sterke og svake områder sm kan utvikles hos hverandre.

Sist men ikke minst; dere kan bruke systemet til å systematisere ukentlig møte booking. Her defineres hvor mange som skal ringes, snakkes med, mål antall møter og hvor mange av disse som ender opp i tilbud og closing. Møter avtales direkte inne fra systemet og agenda med møtebekreftelse sendes direkte til kunden. Påminnelser om morgendagens møter sendes selger og kunder noe som sikrer kvalitet i møtet samt hindrer avbooking av møtet. Ikke minst gir dette et profesjonelt førsteinntrykk av selger!

 

06nov

SYSTEMATISK TRENING = ØKTE RESULTATER

Hvorfor er de beste – BEST i toppidrett?

Toppidrettsutøvere er spesielt gode på 4 områder:

1. PLANLEGGING.
De er spesifikke i planleggingsfasen; hva de skal trene på, hvorfor, hvordan og hvor ofte.

2. GJENNOMFØRING.
De holder seg til planen og programmet og gir hver dag sitt aller beste i selve gjennomføringen av treningen. Det spille ringen rolle om det regner ute; dørstokkmila er ikke tema:)!

3. MÅLING.
Du blir ikke bedre å det du ikke måler.
De måler og sammenligner prestasjoner på jakt etter forbedringsområder: Gårsdagens prestasjoner holder kanskje inn mot morgen dagens nye nivåer.

4. OPPFØLGING
Konstruktiv tilbakemelding fra trenerapparatet og kolleger er en naturlig del av hverdagen. Beste praksis er ferskvare og skal deles i teamet i et lagspill med felles verdier.

De beste innen toppidrett har en systematikk og disiplin næringslivets prestasjons-utviklere kan lære av.

Med Improve hjelper vi deg i gang!

Mail: training@improve.no

#trening #prestasjonsutvikling #målstyring

Hva er Improve