Search / Headhunting

Search/headhunting er en aktiv og direkte metode for å identifisere, skape kontakt med, samt evaluere de best tenkelige kandidatene til en spesifikk stilling, enten som toppleder, avdelingsleder, prosjektleder eller spesialist funksjon. Det kan være i Norge eller det norske selskapets datterselskaper eller nyetableringer i utlandet.

Metoden er basert på vår kjennskap til næringslivet og spesielt de områder hvor de rette kandidatene til en stilling skal finnes. Vi oppsøker systematisk de personer som kan skape resultater. Slike personer er ofte i høy grad bevisste på egen verdi. De svarer sjelden på annonser. De forventer derfor å bli kontaktet direkte. De vil håndplukkes. Derfor er Search/headhunting ofte den raskeste og riktigste metoden.

Metoden

Med utgangspunkt i en utarbeidet profil for selskapet, stillingen og den idèelle kandidat-profil, iverksettes en omfattende researchprosess innenfor de områder hvor de kvalifiserte kandidatemnene skal finnes.

Et antall omhyggelig utvalgte kandidatemner kontaktes direkte.

Er det interesse for stillingen, starter vi en mer detaljert avdekking av den enkeltes utdannelse, erfaring, prestasjoner, resultater og personlighet.

I dette arbeidet kan også en FerdighetsProfil eller Adferdsprofil (DRIV Adferds Profil) inngå etter nærmere pris og avtale. I tillegg kan også referansesjekk inntas i en utvidet avtale.

Presentasjon av kandidatene

Kun kandidater som viser sin interesse, er motivert for oppgaven og som matcher de oppsatte profiler, presenteres for vår oppdragsgiver.

Antallet kandidater avtales ved igangsettelsen av oppdraget, normalt presenteres 3 kandidater.

Tiden

Vanligvis regnes mellom 3-6 uker fra selskapets oppgave-/kandidat briefing til valg av kandidat kan foretas. Ulike forhold kan imidlertid påvirke denne tiden. Det tas derfor alltid en individuell vurdering av dette ved starten på oppdraget.

Fortrolighet

Graden av fortroligheten om oppdragets identitet avtales nøye før oppdragsstart. Identitetene kan være åpne helt fra begynnelsen, avsløres når en kandidat bekrefter sin interesse for stillingen, eller vente helt til presentasjonen. Søkeprosessen tilrettelegges og gjennomføres i nøye overensstemmelse med den avtalte grad av fortrolighet.

Betingelser

Et oppdrag er å betrakte som avsluttet, når ansettelseskontrakten er underskrevet av begge parter, eller når partene har inngått/akseptert en muntlig avtale.

ResultatPartner AS vil gjennom oppfølging etter henholdsvis 3, 6 eller 12 måneder etter tiltredelsen, hjelpe til for å sikre den nyansattes suksess.

Vårt honorar, som alltid avtales på forhånd, avhenger av oppdragets omfang, og beregnes normalt som en prosentvis andel av den ansattes bruttolønn det første året. Alternativt kan det avtales et fast honorar.

Til dekning av reiseutgifter og øvrige omkostninger forbundet med løsning av oppdraget, tillegges normalt 10% av honoraret. Alternativt kan utgifter dekkes etter regning og dokumenterte utgifter.

Headhunting