Strategi implementering

Chess Pieces

Strategi implementering

For 5 året på rad er strategisk gjennomføringsevne det vanskeligste samt det viktigste å fullføre.

For at en virksomhet skal lykkes, må riktig planlegging, riktig strategi og riktig gjennomføring av strategier og mål være på plass.

ResultatPartner hjelper våre kunder til å utvide og vokse ved å sikre alle tre. Vi vet hvor viktig det er å ha en god plan. Hvis planen din er feil, så vil hvert skritt du tar også være i feil retning. Dette beveger selskapene bort fra deres mål i stedet for mot det.

Vi gjør alltid en grundig analyse av «nå-situasjonen» til våre kunder før vi foreslår en plan for forbedring, fordi vi vet at vi må sørge for at vi har kontroll på alle variablene.

Når vi har fått på plass en plan, samarbeider vi med våre kunder om å utarbeide en strategi. Mange tror strategien og planen er de samme, men vi tenker litt annerledes. Vi vet at planen er det vi prøver å oppnå, og strategi er hvordan vi skal oppnå det.

ResultatPartner – we help companies assess their skills and choose a new direction which utilizes the talents of the team and resources most productively.

Kundeorientering 2019-2022

  • Loyalty KPI
  • Satisfaction KPI
  • Customer Insight

Kunde fokus er nøkkelen til å opprettholde vår konkurranseevne. Vår strategi 2019-2022 tar sikte på å sikre høy grad av kundetilfredshet og lojalitet. Vårt kunde løfte er å skape bærekraftig kunde verdi noe vi lever opp til hver dag.

Vi leverer effektive løsninger som virker!

Konkurransesituasjonen i dag og fremover krever kunnskap, ferdigheter og positive holdninger og adferd. Ledelse handler om å levere samt innfri kravene til resultater.

Vi mener det er fire perspektiver som vil være avgjørende:

  • Økt lønnsomhet og vekst på det finansielle perspektivet.
  • Fornøyde og lojale kunder på kunde-perspektivet.
  • Kompetente og motiverte medarbeidere på medarbeider-perspektivet.
  • Og sist men ikke minst; sikre produktivitet og effektivitet på prosess-perspektivet.

Utfordringen kan løses ved å implementere et Balansert Målstyrings-system som finner årsak / virkning hvor effekten blir enklere kontroll og styring. Enklere å lede per definisjon.

En ting er å ha kontroll på tall, det har de fleste men å ha kontroll på tiltak er noe helt annet. Der overlates man ofte til tradisjonelle, manuelle rutiner som ikke er linket eller integrert inn mot nøkkeltallene.

Et eksempel.

Mange virksomheter gjennomfører årlige/halvårlige/kvartalsvise kundemålinger via 3. part. Resultater blir presentert i flotte grafer med både røde, gule og grønne indikatorer. Så flott.

Men hvordan skal du klare å forbedre de gule og de røde KPI`ene (Fokusområder)?

Mange gjennomfører dette på en manuell måte som både er tidkrevende, lite målbar og produktiv. I stedet kan du integrere disse tallene inn i Improve og linke disse til en systematikk for trening og utvikling.

Med Improve vil du både kunne få kontroll på tallene og tiltak for forbedring. Da blir det enklere og mer effektivt å være leder.

Kritiske Prestasjons Indikatorer - KPI

Planleggingsfasen er den første, viktige fasen for å gjennomføre en kartlegging samt analyse av nå-situasjonen for en virksomhet, bedrift, avdeling, team, individuell, kunde eller partner nivå.

Gjennomføring av strategier og mål er den vanskeligste delen av prosessen. Sammen med våre kunder sikrer vi kollektiv forståelse og eierskap og vi sikrer og måler tiltak; det gir oss god kontroll på prosessen.

Gjennom Improve setter vi konkrete mål med milepæler og tiltak som måles og følges opp med gitte mellomrom. Våre Dashboard visualiserer et grafisk grensesnitt om vi har nådd våre mål eller ikke.

Suksess Faktorer

Når planen er opprettet for et selskap, jobber vi med dere ved å skape en strategi som gjør at planen skal fungere og få effekt i det daglige arbeide. Realistiske mål og tiltak støttet opp av interne og eksterne aktører, styres og følges opp av oss som prosess drivere samt bedriftens interne styringsgruppe.

Dashboard & Scorecard

  • Prestasjoner
  • Resultater
how can we help you?

Contact us at the ResultatPartner office nearest to you or submit a business inquiry online.

1. OPPDRAGET.
I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være.
Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn
i andre land i Nord-Europa.
Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre.
Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget
på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.
Vi engasjerte ResultatPartner AS til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

2. RESULTAT.
Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny
lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble
ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle.
Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.
Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde
vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

3. SUKSESS FAKTORER – HVORFOR DET LYKTES.
Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere.
Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn
blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt

Jørgen Myrland
CEO, Cisco Systems AS

Ta kontakt for en samtale rundt våre erfaringer og referanser.?