Rekruttering

Rekruttering – et kritisk konkurransemiddel.

Vår rolle er å få fokus på rekruttering som et strategisk viktig område. Der vi er en av ledelsens viktigste sparringspartnere og leverandør av forretningskritisk kompetanse. Hos mange av våre kunder er vi valgt som leverandør innen trening og utvikling, der vi gjennom prosessbasert trening og utviklingsprosesser, er et naturlig valg. Vi kjenner kulturen, produktene, kundene, medarbeiderne og de viktigste målsettinger og strategier for neste års konkurransearenaer. Der bidrar vi med å være sterke pådrivere, tilretteleggere og oppmuntrere i å finne de beste kandidatene!

Kunden er våre læremestre.

Vi lærer mest fra prosesser som er tuftet på et sterkt partnerskap med våre kunder.

Vi setter derfor stor pris på og viser ydmykhet for å trimme prosessen til beste for begge parter!

«Search»  Rekruttering

Search er den aktive og direkte metoden til å identifisere, skape kontakt med, samt evaluere de best tenkelige kandidatene til en spesifikk stilling, enten som toppleder, avdelingsleder, prosjektleder eller spesialistfunksjon.

Det kan være i Norge eller det norske selskapets datterselskaper eller nyetableringer i utlandet.

Metoden er basert på vår kjennskap og relasjoner til næringslivet og spesielt de områder hvor de rette kandidatene til en stilling skal finnes. Vi oppsøker systematisk de personer som kan skape resultater. Slike personer er ofte i høy grad bevisste på egen verdi. De svarer sjelden på annonser. De forventer derfor å bli kontaktet direkte.

De vil håndplukkes. Derfor er Search ofte den rette metoden.

Metoden

Med utgangspunkt i de utarbeidede profiler for selskapet, stillingen og den idèelle kandidat, iverksettes en omfattende researchprosess innenfor de områder hvor de kvalifiserte kandidatemnene skal finnes.

Et antall omhyggelig utvalgte kandidatemner kontaktes også direkte, men diskret. Er det interesse for stillingen, starter en mer detaljert avdekking av den enkeltes utdannelse, erfaring og personlighet. I dette arbeidet inngår også ofte personlighetsanalyser (DRIV Adferds Profil), FerdighetsProfiler (Ferdigheter & KompetanseProfiler), der 360 graders referanseprofil som måles opp mot egenvurdering. Det gir en god treffsikkerhet i fht. dine krav og forventninger til kandidat.

Presentasjon av kandidatene

Kun kandidater som viser sin interesse, er motivert for oppgaven og som matcher de oppsatte profiler, presenteres for kunden. Antallet kandidater avtales ved igangsettelsen av oppdraget. Idèelt sett er en kandidat tilstrekkelig, men da andre faktorer som f.eks. personkjemi mellom kunde og kandidat kan være avgjørende, presenteres normalt 3 kandidater.

Fokus – Hurtighet – Resultat

Fokus, Hurtighet og Resultat er 3 kjerneverdier vi vektlegger for å sikre prosessen.

Fokus; vi har fokus på hva du trenger i dag og i morgen og vi definerer også hva som er riktig for kandidaten slik at de ikke blir ”oversolgt” stillingen; men blir og presterer i lang tid!

Vi følger etiske standarder for personvern og behandler alle henvendelser i hht. taushetsplikt.

Hurtighet; fordi man ofte er i tidsnød for å få erstattet eller dekket et ressursbehov.

Vi gjennomfører kun oppdrag vi mener vi kan løse og påtar oss ikke noe ”short-cuts” som reduserer kvaliteten.

Et gjennomsnittlig oppdrag løses på i underkant av 4 uker gjennom målbevisst bruk av gode databaser.

Resultat; du skal forvente at vi sammen finner den beste kandidat; det fortjener du og de!

Et konkret og målbart resultat er kandidater som mestrer oppgaven og blir i selskapet!

Fortroligheten

Graden av fortroligheten om oppdragets identitet avtales nøye før oppdragsstart. Identitetene kan være åpne helt fra begynnelsen, avsløres når en kandidat bekrefter sin interesse for stillingen, eller vente helt til presentasjonen. Søkeprosessen tilrettelegges og gjennomføres i nøye overensstemmelse med den avtalte grad av fortrolighet.

Forretningsbetingelser

Et oppdrag er å betrakte som avsluttet, når ansettelseskontrakten er underskrevet av begge parter, eller når partene har inngått/akseptert en muntlig avtale. Vi gjennomfører oppfølging etter henholdsvis 3 og 6 måneder etter tiltredelsen, hjelpe til for å sikre den nyansattes suksess. Vårt honorar, som alltid avtales på forhånd, avhenger av oppdragets omfang, og beregnes normalt som en prosentvis andel av den ansattes bruttolønn det første året. Alternativt kan det avtales et fast honorar. Som hovedprinsipp aksepteres ikke ”no-cure-no-pay” prinsippet da vi tror på at et fullt commitment fra begge parter sikrer den beste prosess!

Til dekning av reiseutgifter og øvrige omkostninger forbundet med løsning av oppdraget, følger statens regulativ.

Alternativt kan utgifter dekkes etter regning og dokumenterte utgifter.

Garanti

Dersom personen som ansettes ikke lever opp til de kravene som er satt i stillings-/personprofilen, og således må oppgis innenfor prøvetidens tidsramme begrenset til 6 måneder, og dette kan tilbakeføres på utført arbeide til ResultatPartner AS, er ResultatPartner AS forpliktet til å fortsette oppdraget inntil ny kandidat er på plass.

Styringsgruppe

For å sikre mest best mulig gjennomføring etablerer Kunden en intern styringsgruppe som ”prosess-eiere” under hele rekrutteringsprosessen.

Styringsgruppens rolle:

Rollen er å sikre resultatet av rekrutteringsprosessen ved å gi ansvarlig rekrutterer og/eller researcher i ResultatPartner tilstrekkelig og nødvendig input/informasjon om Kunden.

Kunden forplikter seg særskilt og gi selskapsrettslig korrekt informasjon og plikter å ikke holde tilbake kritisk viktig informasjon. Styringsgruppen forplikter seg aktivt å ta del i det som til enhver tid kreves av å konkretisere, styre og følge opp rekrutteringsprosessen.

Vi hjelper deg å finne kandidater for fremtiden!

Med grundig kartlegging av personlige ferdigheter, kunnskap og erfaring, utarbeider vi en grundig kravsspesifikasjon av både stillingens profil samt kompetanse- og ferdighetsprofil av kandidaten.

Gjennom et sterkt nettverk og solide databaser finner vi kandidater med riktig kompetanseerfaring og holdninger som sikrer resultater, glød og begeistring og de blir i bedriften!
Vi løfter oss forbi den tradisjonelle rekrutteringsmetoden ved å inkludere trening og utvikling i våre prosesser!

Verdigrunnlag

  • Fokus på høy kvalitet i våre rekrutteringsprosesser.
  • Hurtig og presis kommunikasjon, ovenfor kunder og kandidater.
  • Resultater! Vi målstyrer oss selv og våre kunder i alle ledd i rekrutteringsprosesser, for å sikre best mulig resultat – og for at vi sammen skal bli bedre i fremtiden!

Profesjonelle

Våre handlinger skal underbygge bransjen på en positiv måte. Vi behandler kunder og kandidater på samme måte som vi selv ønsker å bli behandlet. Vi skal kjenne de markeder vi jobber med. Vi skal kjenne og etterleve lover og forskrifter.

Integritet

Vi gjennomfører våre oppdrag med integritet og unngå handlinger som kan være villedende. Informasjon skal være korrekt, og vi skal formulere oss klart og tydelig.

Kompetanse

Vi gjennomfører våre oppdrag på en kompetent måte, og med riktig nivå av kunnskap, grundighet og tempo.

Objektive

Vi utøver objektive og upartiske vurderinger i våre oppdrag, og overveie relevante fakta.

Nøyaktige

Vi er presise i vår kommunikasjon med kunder og kandidater, og oppfordrer til en god deling av relevant og nøyaktig informasjon.

Konfidensielle

Vi respekterer konfidensiell informasjon som kunder og kandidater deler med oss.

Lojale

Vi vil tjene våre kunder lojalt, og beskytte både kunders og kandidaters interesser når vi gjennomfører oppdrag.

Innovative

Vi er nyskapende og kreative i våre prosesser. Vi har fokus på en kontinuerlig og systematisk forbedring av våre prosesser. Vi skal til enhver tid søke de beste løsninger på tvers av faglige, organisatoriske og geografiske grenser.

 Author: Admin_RP
Ronny er daglig leder og grunder av selskapet og Softwaret Improve siden 1991 i regi av konsulentselskapet ResultatPartner AS. Med 30 års erfaring fra ulike trenings prosesser inn mot næringsliv og en bakgrunn fra toppidrett både som trener og utøver; er grunnlaget for målbare og effektive treningsmetoder etablert i utviklingen av Softwaret. Alt vi kan har vi lært av våre kunder!