Fra måling til utvikling

Hensikten med medarbeidersamtaler er å systematisere en metode der medarbeider og leder gjennomfører en målrettet utviklings samtale som skal føre til forbedring av dagens prestasjonsnivå.

Resultatet vil ha en positiv effekt for den enkelte medarbeider, leder, selskapet og til syvende og sist eiere og kunder.

Men ikke sjeldent hører vi at det er misnøye med å gjennomføre samtalen. mange hevder at det ikke har noen hensikt, er tidkrevende, er enveis, er gammeldags og lite relevante spørsmål og at det er mer for å måle enn for å utvikle prestasjoner i mangel av et godt system som sikrer oppfølging og integrasjon til det daglige arbeidet.

PLUS-Samtaler

PLUS-Samtaler står for Planleggings og Utviklings Samtaler og signaliserer to ting; det ene er planlegging og det andre er utvikling. Og .. en viktig ting til … ordet PLUS er mer oppmuntrende og engasjerer hjernen og vårt eget mindset mer positivt – enn medarbeidersamtale som forkortes med MAS…

Vi vil derfor døpe om den tradisjonelle medarbeidersamtalen til en PLUS-Samtale.

Vi lever i digitaliseringens tidsalder og vi vil gjerne foreslå vår digitale plattform til å planlegge, utvikle, gjennomføre, måle og følge opp samtalens resultater.

Planlegging.

Det viktigste du starter med er å planlegge hvordan du og dere skal bruke PLUS-samtalen for å sikre at både fokus og tid blir ivaretatt.

Hvem; Det handler om å tenke igjennom hvem som skal inkluderes i samtalen; er det bare medarbeideren eller også at lederens lederstil skal omfattes av samtalen slik at vi allerede under samtalen er klar på at dette er en gjensidig målsetting om å utvikle hverandre?

Hva; Hva er viktig å få kartlagt under samtalen?

Hvor ofte; Hvor ofte skal samtalen gjennomføres?

Hvordan; Hvordan skal vi sikre at de områder som skal utvikles og forbedres blir fulgt opp og på hvilken måte kan vi måle at forbedringen har funnet sted?

Utvikling

Hele poenget med en PLUS-samtale er å kartlegge den enkelte medarbeiders og leders sterke, middels og svake områder relatert til stillingen. Utvikling av samtale skjema foretas digitalt via Improve. Vi definerer et sett med hovedområder som skal evalueres fra en 1-10 skala for hhv. rødt (svakt), gult (middels) og grønt (sterkt) område. Vi kan gjerne dra føringer fra selskapets mål og strategier og knytte disse opp mot kompetansekravene for stillingen.

Gjennomføring

Den enkelte deltaker mottar skjemaet per e-post og med link til besvarelser. Evaluering gjennomføres med kommentarer og begrunnelser på hvert punkt noe som forenkler og tydeliggjør samtalen i etterkant. Deltaker velger 3 sterke og 3 svake områder som diskuteres under samtalen. Deretter settes konkrete mål med tiltak og målings intervaller.

Måling

Måling av prestasjoner og resultater følges opp av gitte milepæler hvor det diskuteres hvor lenge mellom hver måling og oppfølging som er realistisk å gjennomføre per punkt. Visualisering av måloppnåelse skjer via vårt Dashboard og Scorecard.

Oppfølging

Som en del av målingen er det viktig å sette av tid for oppfølging av målene og tiltakene samt eventuelt korrigere målbildet. Er vi på rett kurs? Er målene konkrete nok? Er målene for høye, for lave for ambisiøse?