06 jan

PLUS-Samtaler

PLUS-SAMTALER

Fra måling til utvikling

Hensikten med medarbeidersamtaler er å systematisere en metode der medarbeider og leder gjennomfører en målrettet utviklings samtale som skal føre til forbedring av dagens prestasjonsnivå.

Resultatet vil ha en positiv effekt for den enkelte medarbeider, leder, selskapet og til syvende og sist eiere og kunder.

Men ikke sjeldent hører vi at det er misnøye med å gjennomføre samtalen. mange hevder at det ikke har noen hensikt, er tidkrevende, er enveis, er gammeldags og lite relevante spørsmål og at det er mer for å måle enn for å utvikle prestasjoner i mangel av et godt system som sikrer oppfølging og integrasjon til det daglige arbeidet.

PLUS-Samtaler

PLUS-Samtaler står for Planleggings og Utviklings Samtaler og signaliserer to ting; det ene er planlegging og det andre er utvikling. Og .. en viktig ting til … ordet PLUS er mer oppmuntrende og engasjerer hjernen og vårt eget mindset mer positivt – enn medarbeidersamtale som forkortes med MAS…

Vi vil derfor døpe om den tradisjonelle medarbeidersamtalen til en PLUS-Samtale.

Vi lever i digitaliseringens tidsalder og vi vil gjerne foreslå vår digitale plattform til å planlegge, utvikle, gjennomføre, måle og følge opp samtalens resultater.

Planlegging.

Det viktigste du starter med er å planlegge hvordan du og dere skal bruke PLUS-samtalen for å sikre at både fokus og tid blir ivaretatt.

Hvem; Det handler om å tenke igjennom hvem som skal inkluderes i samtalen; er det bare medarbeideren eller også at lederens lederstil skal omfattes av samtalen slik at vi allerede under samtalen er klar på at dette er en gjensidig målsetting om å utvikle hverandre?

Hva; Hva er viktig å få kartlagt under samtalen?

Hvor ofte; Hvor ofte skal samtalen gjennomføres?

Hvordan; Hvordan skal vi sikre at de områder som skal utvikles og forbedres blir fulgt opp og på hvilken måte kan vi måle at forbedringen har funnet sted?

Utvikling

Hele poenget med en PLUS-samtale er å kartlegge den enkelte medarbeiders og leders sterke, middels og svake områder relatert til stillingen. Utvikling av samtale skjema foretas digitalt via Improve. Vi definerer et sett med hovedområder som skal evalueres fra en 1-10 skala for hhv. rødt (svakt), gult (middels) og grønt (sterkt) område. Vi kan gjerne dra føringer fra selskapets mål og strategier og knytte disse opp mot kompetansekravene for stillingen.

Gjennomføring

Den enkelte deltaker mottar skjemaet per e-post og med link til besvarelser. Evaluering gjennomføres med kommentarer og begrunnelser på hvert punkt noe som forenkler og tydeliggjør samtalen i etterkant. Deltaker velger 3 sterke og 3 svake områder som diskuteres under samtalen. Deretter settes konkrete mål med tiltak og målings intervaller.

Måling

Måling av prestasjoner og resultater følges opp av gitte milepæler hvor det diskuteres hvor lenge mellom hver måling og oppfølging som er realistisk å gjennomføre per punkt. Visualisering av måloppnåelse skjer via vårt Dashboard og Scorecard.

Oppfølging

Som en del av målingen er det viktig å sette av tid for oppfølging av målene og tiltakene samt eventuelt korrigere målbildet. Er vi på rett kurs? Er målene konkrete nok? Er målene for høye, for lave for ambisiøse?

Hvorfor plus-samtaler?

I de senere årene har stadig flere organisasjoner innført plus-samtaler som en integrert del av sitt ledelsessystem. Foruten å være et sentralt hjelpemiddel når det gjelder karriereplanlegging og personalutvikling, kan disse samtalene være svært nyttige for planleggingen av tilgang og avgang på arbeidskraft.

Definisjon:

Vi kan definere plus-samtaler som;

”Systematiske, vel forberedte, periodiske samtaler mellom overordnet og underordnet, hvor det skal tas sikte på utveksling av informasjon som kan anvendes til planlegging og utvikling både på individnivået og på organisasjonsplanet”.

FORMÅL

Hensikten med plus-samtalen er dels å skape et grunnlag for personalplanlegging og karriereplanlegging, og dels å få til et godt grunnlag for personalutvikling. I tillegg er noe av formålet å få til en bedre kommunikasjon mellom leder og underordnede som kan bidra til økt gjensidig forståelse.

Samtalene bør brukes på en slik måte at medarbeideren får tilbakemelding på sin arbeidsinnsats og adferd i organisasjonen, og samtidig slik at lederen også får en tilbakemelding på sin lederstil og adferd fra sine medarbeidere.

Vi merker oss her at de daglige samtalene ikke er det samme som plus-samtaler.

I mange organisasjoner har innføring av plus-samtaler blitt møtt med nettopp argumentet om at “vi snakker jo sammen daglig, så hva er vitsen med å holde egne plus-samtaler?”

Men det er naturligvis stor forskjell på den løpende kommunikasjonen og planmessige, vel forberedte samtaler som en formalisert del av bedriftens personalledelse. Dessuten er det slik at ledere snakker mye med noen og lite med andre i det daglige.

Plus-samtaler skal derfor også sikre en større grad av likebehandling mellom medarbeidere ved at alle har den samme muligheten til å gjennomføre en plus-samtale.

Det er videre verd å merke seg at bedriftene legger vekt på å avklare hvordan arbeidsforholdene i bedriften er, og ikke minst at enhver plus-samtaler skal resultere i en konkret handlingsplan.

GRUNNLEGGENDE KRAV

Selv om plus-samtaler praktiseres på høyst forskjellig vis i arbeidslivet, eksisterer det noen grunnprinsipper som bør følges    dersom samtalene skal gi en betydelig positiv effekt for organisasjonen.

Obligatoriske:

For det første bør plus-samtaler være obligatoriske for samtlige ledere og medarbeidere.

I mange bedrifter der de er innført som frivillige tiltak, har det vært en tendens til at de ikke er blitt tatt alvorlig, og forsøkene har ofte løpt ut i sanden.

Praktiseres helt til topps:

For det andre bør samtalene praktiseres helt til topps i organisasjonen, slik at også ledere på høyt nivå

innkalles til plus-samtale med topplederen. Det er et klassisk argument at topplederen ikke har tid til å gjennomføre plus-samtaler, men et vektig motargument er at disse lederne utgjør en så viktig ressurs at plus-samtaler blir ekstra viktig på dette nivået.

Gjennomføring og anvendelse:

For det tredje bør organisasjonen utforme et system for forberedelse, gjennomføring og anvendelse av plus-samtalene som sikrer en viss standardisering. Dette er særlig viktig i forhold til planleggingsformål, fordi det på et slikt grunnlag kan skapes et standardisert datagrunnlag.

Opplæring i bruk:

For det fjerde bør alle ledere, og ideelt sett alle andre medarbeidere også, gjennomgå opplæring i gjennomføring og etterbruk av samtalene. En ser ofte en tendens til at mennesker vurderer seg selv som meget kompetente til å kommunisere med andre, selv når dette ikke er tilfellet.

Et felles opplæringsprogram bidrar dessuten til å sikre at samtalene gjennomføres etter organisasjonens intensjoner, samtidig som de kan framskaffe et likeartet datagrunnlag.

Improve Performance & Training Systems

Improve er vår digitale plattform for å planlegge, gjennomføre, måle og følge opp utviklingstiltak i en bedrift, deriblant medarbeidersamtale/plus-samtale. Det gjør prosessen enklere og mer kraftfull fordi dens evne til å systematisere hele prosessen, ikke bare den enkelte samtalen. Den skaper sterkere involvering og forankring i hverdagen. Og – den visualiserer en målbar utviklingsprosess for de involverte.

Systemet er fleksibelt slik at alle bedrifter som tar i bruk systemet kan utvikle og bygge inn elementer de vil ivareta. Vi bistår selvfølgelig med hele prosessen og sikrer at den blir styrt og implementert riktig.

Link Improve: https://www.resultatpartner.no/improve/

Link medarbeidersamtaler: https://www.resultatpartner.no/plus-samtale/

Vi kan også presentere hvordan vi tenker gjennomføring av PLUS-Samtaler ovenfor din bedrift. Ta kontakt her: https://www.dev.resultatpartner.no.resultatpartner.no/kontakt-oss-2/

Leave A Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *